Referat bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juli 2024Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. juni 2024Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. april 2024Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. april 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 10. april 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 25. marts 2024Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 7. februar 2024

 


Referat af bestyrelsesmøde d. 15. januar 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 4. januar 2024Referat af bestyrelsesmøde d. 5. november 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 26. juni 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 25. februar 2023Referat af bestyrelsesmøde d. 15. oktober 2022Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2022
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. august 2021 i Hou Digelag (Teams møde)Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Kirsten Mølhave (KM)
Jesper Mohr (JM)
Henning Philip (HP)
Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:
Knud Erik Sørensen (KES)


1. Velkomst
HKJ bød velkommen.


2. Siden sidste
HKJ har ført drøftelser med projektlederen af en projektgruppe fra DTU (Danmarks Teknisk
Universitet), om etablering af et 100 m langt kunstigt sten rev. DTU ønsker at etablere et
forsøgsprojekt, som skal belyse betydningen af et rev parallel med kysten. Formålet er, at studere
betydningen for kyst erosion og for dyrelivet i havet omkring og på revet. DTU har fået tildelt en
donation på 2 mill. kr. til projektet. Hou Digelag med flere rundt i landet har ansøgt DTU om projektet.
Vi håber, at Hou Digelag bliver valgt. Projektet skal endelig godkendes af Kystdirektoratet. Langeland
Kommune bakker op om ansøgningen.


HKJ har udarbejdet en VVM screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) efter krav fra
Kystdirektoratet af området, hvor det nye fløjdige ved Gustav Petersens Vej skal ligge. VVM
screeningen er indsendt til Langeland Kommune.


HKJ har fået foretaget yderligere kote-målinger efter krav fra Kystdirektoratet. Målinger foretaget ved
start på det nye fløjdige ved Gustav Petersens Vej og start på fløjdiget syd for Hou Fyr.


3. Afklaring for etablering af vådområde
CMD orienterede om at projektet om etablering af et lavbunds vådområde mellem fyret og
Hoborglund er indsendt til de statslige myndigheder i april 2021. Der er endnu ikke truffet en
beslutning om projektet fra Statens side.


4. Ansøgning om fløjdige – status Langeland Kommune
Fløjdiget skrider langsomt frem. Langelands Kommune mangler at afholde en hørings runde for en
lille kreds af berørte naboer til diget.


5. Økonomi – Status – Budget – Betalinger
KM havde udsendt udkast til regnskab for 2020 og budget forslag til 2021 og 2022. Efter en kort
drøftelse godkendte bestyrelsen oplæggene.

6. Generalforsamlingen d. 21.08.2021
HKJ havde udsendt oplæg til indkaldelse til generalforsamling, forsalg til vedtægtsændringer samt et
indkommet forslag fra et medlem.
Oplægget blev godkendt.
CMD pointerede vigtigheden af, at forklare medlemmerne at vedtægtsændringer blot er en
godkendelse af allerede besluttede procedurer, samt krav fra finanssektoren.
Generalforsamlingen afholdes i Banjen kl. 13:30.
Bestyrelsen mødes forinden kl. 12.00.
De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, modtager genvalg.
LP og JM kan ikke deltage pga. andet engagement samme dag.
HKJ udsender indkaldelsen samt bilag til medlemmerne, LP lægger de samme materialer på
www.houdigelag.dk


7. Eventuelt
Ingen bemærkninger


8. Næste møde
Aftales efter Generalforsamlingen.


9. Afslutning
HKJ takkede for deltagelsen.********************************************************************************************************Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021 i Hou Digelag (Teams møde)


Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)

Christian Midtgaard Dam (CMD)

Kirsten Mølhave (KM)

Jesper Mohr (JM)

Knud Erik Sørensen (KES)

Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:

Henning Philip (HP)


1. Velkomst

HKJ bød velkommen. Af hensyn til KM, som nyvalgt til bestyrelsen, blev der en kort præsentationsrunde af deltagerne.


2. Siden sidste evt. opfølgningspunkter fra Generalforsamlingen 2020

Der var stor tilfredshed med forløbet af GF, især med præsentation af det arbejde der bliver lavet af Langeland Kommune, i forbindelse med forslag til etablering af et lavbundsområde syd for Hoborglund.


3. Konstituering af bestyrelsen

Hans Kurt blev genvalgt som formanden og Kirsten Mølhave blev valgt til posten som kasserer. Desuden blev Lee Pointing sekretær og webansvarlig.

Formanden og kasserer er begge tegningsberettiget for Hou Digelag.

HK skal udfylde og fremsende en bestyrelsesoversigt til banken. Banken kræver oplysninger om bestyrelsen med navne, hjemadresser, bestyrelsespost, CPR nr., fødeland og statsborgerskab. Oplysningerne sendes/afleveres til HKJ snarest.


4.Afklaring for etablering af vådeområde

CMD har rykket Langeland Kommune for en status, men har endnu ikke modtaget yderligere information.


5. Ansøgning om fløjdige – status Langeland Kommune

HKJ har rykket Langeland Kommune for en status. Sagen er fortsat under behandling i kommunen. En hørings proces er under vurdering. HKJ mener, at der ikke sker en endelig afklaring før hen under sommerferien.


6. Økonomi – Status – Budget – Betalinger

Der skal laves enkelte nye kote målinger til brug for godkendelse af det nye fløjdige. HKJ bestiller landinspektørfirma til arbejdet.

HKJ og KM aftalte et introduktionsmøde, således at KM kan overtage kasserer arbejdet efter Per Koopmann.

Regnskabet ser fornuftigt ud. Balancen d.d. er kr. 158.312. Der udestår en udsat post på MOMS betaling fra 2020 på kr. 51.000 (Udsat pga. Covid-19.)

Kassekreditten, som blev anvendt til betaling for entreprenøren i forbindelse med udbedring af diget, er nu i nul.


7. Eventuelt

HKJ retter adressedatabasen efter de seneste salg af grunde i Hoborglund.

LP retter bestyrelsesoversigt på hjemmesiden.


8. Næste møde

Ifølge vedtægterne skal der afholdes en generalforsamling senest i maj måned. På grund af Covid-19 restriktioner besluttede bestyrelsen, at udsætte GF indtil august måned. Nærmere oplysning om dato og tidspunkt udsendes inden sommerferien.

Ligeledes udsættes det påtænkte møde med folketingsmedlemmer m.fl. indtil efterår 2021.


Næste bestyrelsesmøde afholdes, når der fremkommer konkrete oplysninger fra Langeland Kommune om fløjdiget og lavbundsområdet. HKJ indkalder til teams møde.


9. Afslutning

HKJ takkede for deltagelsen.


************************************************************************************************************


Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2020 i Hou Digelag


Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Per Koopmann (PK)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:
Knud Erik Sørensen (KES)
Henning Philip (HP)
Jesper Mohr (JM) Afbud


1. Velkomst
HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt som internet møde via MS Teams.


2. Siden sidst
Intet nyt.


3. Afklaring for etablering af vådområde
CMD orienterede om det udkast til projektplan som Langelands Kommune har fået udarbejdet.
Projektet indebærer etablering af et oversvømmet lavbundsområde syd for Hoborglund med
afgrænsning ned mod fyret. Projektet skal nu forlægges til godkendelse hos de forskellige politiske
instanser, både kommunen og de involveret statslige aktører. Projektet har stor betydning for
området og vi følger med i det videre forløb. CMD er naturlig part i projektet, idet det er på
Charlottenlunds jorder at projektet etableres.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune
Status er, at der ikke er sket fremskridt i sagen siden sidst. Indtil videre må vi afvente Langelands
Kommunes politisk behandling d. 5. oktober.


5. Økonomi status – Budget - Betalinger
Bestyrelsen drøftede oplæg til budget fra PK. Vi blev enige om, at der afsættes et beløb til
afholdelsen af stormøde med politikkerne i 2021, samt at strategien med at nedbringe
kassekreditten er ved at være lykkedes. Desuden at der orienteres om evt. omkostninger til
fløjdiget (ikke budgetlagt) på generalforsamlingen.
PK sender det reviderede budget til HKJ til udsendelse sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.


6. Generalforsamling 24.10.2020
Indkaldelsen og dagsorden blev drøftet og der indføjes enkelte ændringer. Oplægget blev derefter
godkendt.
HKJ udsender indkaldelsen, samt bilag til medlemmerne.
Bestyrelsen mødes en time før generalforsamlingen dvs. kl. 12:30.


7. Eventuelt
CMD reservere et par bigballer som sikkerhed ifm. evt. vinterstorm på diget.
CMD følger op på erstatningssten til lageret.


8. Næste møde
Banjen d. 24.10.2020 kl. 12:30


9. Afslutning
HKJ takkede for et godt og konstruktivt møde. Vi evaluerede kort brugen af Teams og var enige om
at det er en god platform for de løbende drifts møder i bestyrelsen. Det sparer meget transport tid
og er et effektivt redskab.************************************************************************************************


Referat af bestyrelsesmøde d. 27. august 2020 i Hou Digelag


Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Per Koopmann (PK)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Lee Pointing (LP) Referent
Deltog ikke:
Knud Erik Sørensen (KES)
Henning Philip (HP)
Jesper Mohr (JM)


1. Velkomst
HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt som internet møde.


2. Siden sidst
HKJ er blevet kontaktet af et hold geografi studerende fra Københavns Universitet, som ønskede
at høre om digelaugets holdning og arbejde med klimasikring. Interviewet blev gennemført d. 24.
august. De studerende vil udarbejde en rapport som vi får adgang til. Desuden har de gennemført
lignende interviews med embedsmænd ved Langelands Kommune.
HKJ har rykket for status for sagsbehandling i Langelands Kommune, af forslaget om etablering af
fløjdige langs Gustav Pedersens Vej. Det blev oplyst at TTM-udvalget har sagen på dagsorden d.
21. september, og det forventes at kommunal bestyrelsen tager endelig stilling d. 5. oktober 2020.


3. Afklaring for etablering af vådområde
CMD oplyste, at der tilsyneladende ikke er sket yderligere i sagen. Han har netop rykket
Langelands Kommune for en status på projektet.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune
Se bemærkninger under pkt. 2 Siden sidst


5. Økonomi - Status – Budget – Betalinger
PK oplyste at der fortsat er et overtræk på kassekreditten på 80.000 kr. (skabt pga. behov for
betaling af entreprenøren ifm. udbedring af diget i januar 2019).
Moms indbetaling er udsat pga. Corona og vil yderligere trykke vores økonomi.
Betaling for arbejde med udfærdigelse af ingeniør rapportten mangler endnu.
PK foreslog at højrente kontoen hos Nordea nedlægges, idet der kun er nogle få hundrede kroner
på kontoen. Bestyrelsen godkendte dispositionen. Rest beløbet overføres til den løbende drift.
Herefter har vi kun en driftskonto hos Nordea.


6. Generalforsamling 24.10.2020 kl. 13:30 i Banjen, Lohals Havn
HKJ havde udsendt forsalg til dagsorden til drøftelse.
PK oplyste, at efter bopælsflytning er han ikke så ofte på Langeland og ønskede derfor ikke at
genopstille til bestyrelsen. HKJ bemærkede at PK,s indsats i bestyrelsen vil blive savnet, men vi
respektere naturligvis beslutningen.
PK udarbejder oplæg til budget for 2021 til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Når kommunal bestyrelsen har behandlet sagen om fløjediget d. 5. oktober, har vi også et overblik
over omkostninger dertil.


7. Eventuelt
Ingen bemærkninger


8. Næste møde
Mødet afholdes d. 24. september kl. 19:00 som internet møde. HKJ indkalder via Teams.*********************************************************************************************************************************
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2020 i Hou Digelag


Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)

Per Koopmann (PK)

Christian Midtgaard Dam (CMD)

Knud Erik Sørensen (KES)

Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:

Henning Philip (HP)

Jesper Mohr (JM) Afbud


1. Velkomst

HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt under iagttagelse af corona afstands kriterier. Mange af dagsordens punkter har relationer til netop den særlige situation, som landet er i pga. coronavirus og de begrænsninger som vi er underlagt.


2. Siden sidst

HKJ refererede fra diverse avis artikler, som havde omtalt forslag til- og modstand mod fløjdiget langs Gustav Petersensvej.

HKJ har afholdt møde med Langelands Kommunes Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, på baggrund af udtalelser som bl. andet, at forslag til fløjdiget var ”amatøragtigt”. HKJ havde præsenteret forslaget samt orienteret, om den foregående sagsbehandling som diverse myndigheder havde været involveret i. Herunder Langelands Kommune. Udvalget konstaterede, at der var behov for, at der blev afholdt en besigtigelse af området, før der blev arbejdet videre mod en politisk beslutning. Udvalget nævnte endda, at den bedste løsning vil være et kyst dige! En løsning som de selv forkastede i 2015!

Besigtigelsesmødet har endnu ikke været afholdt, og tilsyneladende er det videre arbejde i Udvalget nedprioriteret pga. corona krisen. HKJ fortsætter med at lægge pres på Udvalget for en løsning.


Vores prioritet er fortsat, at der opføres det fløjdige, som er godkendt af Kystdirektoratet.


3. Afklaring for etablering af vådområde

CMD orienterede om, at Langelands Kommune havde hyret et rådgivende ingeniør firma til udarbejdelsen af en forundersøgelse for projektet. Denne er nu udarbejdet og skal forelægges TTM udvalget. Og så kom Corona og Udvalgsmøderne blev aflyst. Tilsyneladende er projektet henlagt til efter Corona.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune

Punktet er delvis behandlet under pkt. 2. Status er, at der ikke er sket fremskridt i sagen siden sidst.


5. Oplæg og status for stormøde med Folketingets medlemmer

Også dette initiativ er ramt af Corona. Der er interesse fra flere miljøordfører fra Folketinget, samt fra TV2 FYN. PK forslog at fokus udvides således, at Hou Digelaget står som indkalder til mødet, men at der tages kontakt til de øvrige digelag på Fyn, med henblik på deltagelse. Der er flere som er i samme situationen som os. Kerteminde, Faaborg, Dalby Bugt m.fl. Dette vil alt andet lige gøre det til et mere interessant møde, set fra politikkernes stole.

CMD bemærkede, at vi burde udskyde mødet indtil Corona krisen var nedkølet. Politikkernes fokus det kommende ½ år vil være på genåbning af samfundet og med den erhvervsmæssige genopretning af landet. Først derefter kommer der tid til miljøforholdene. HKJ mente at der er behov for handling, for at sikrer vores område mod oversvømmelse nu, idet naturen ikke venter på den politiske dagsorden.


Konklusionen blev, at vi enedes om flytning af stormødet til afholdelse i forår 2021. I den mellemliggende tid tager HKJ kontakt til de øvrige digelag på Fyn, med henblik på deres deltagelse i fællesmødet med MF ordstyrerne.


6. Økonomi status

PK orienterede om status for foreningens økonomiske situation. Vi har udstående på ca.125000 kr. Beløbet er et rest beløb på entreprenør regning i forbindelse med reparation efter januar storme i 2019, samt skyldig moms betaling. Beløbet er finansieret over vores kassekredit. Bestyrelsen drøftede forskellige handle muligheder for nedbringelse af kassekreditten. Enten ved en ekstraordinært indbetaling, eller ved en forhøjelse af kontingent. Vi kender ikke den endelig pris på etablering af fløjdiget, som også skal medtænkes i økonomien. PK mener, at det er nødvendigt at vi oparbejder en økonomisk buffer til håndtering af situationer, som det vi blev udsat for i januar 2019.

Bestyrelsen arbejder med forslag til løsninger, som kan præsenteres for medlemmerne på den kommende generalforsamling.


7. Generalforsamling 23.05.2020 ?

Det er enighed om, at det ikke er muligt at afholde den planlagte generalforsamling d. 23. maj 2020, pga. myndighedens anbefalinger om afstand, forsamlingsforbud mv.

Bestyrelsen besluttede at udskyde afholdelse til efterår 2020. Nærmere dato udsendes senere. HKJ udsender orientering til medlemmerne.


8. Eventuelt

KES spurgte ind til status for ophalerpladsens reetablering. Ophalerlauget har en idé til reetablerings projekt, men det kræver at diget er repareret og plant. Desuden at diget på stedet er forhøjet til det påtænkte fremtids niveau..

Bestyrelsen besluttede at udsætte reetablering af ophalerpladsen, indtil der kommer en afklaring af digets fremtid, samt opretning af digelagets økonomi.


9. Næste møde

PK indkalder til virtuelle møder på Teams.

Møderne afholdes d. 25. juni 2020 kl. 20:00 samt d. 27. august 2020 kl. 20:00


10. Afslutning

HKJ takkede for et godt og konstruktivt møde.*****************************************************************************************************************************************


Referat af Hou Digelags bestyrelsesmøde d. 15/08 - 2019


1. Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ).

Knud Erik Sørensen (KES).

Henning Philip (HP).
Jesper Mohr (JM).

Christian Midtgaard Dam (CMD).

Lee Pointing (LP).

Per Koopmann (PK).


2. Siden sidst:

Afklaring af handlingsforløb vedr. reparation af stendige, samt ansøgning af nyt fløjdige.


3. Økonomi:

Intet godt nyt. Nordea holder lang sommerferie…


4. Forsikring:

En direktionsansvarsforsikring er blevet tegnet for bestyrelsen. Dækning: 2.000.000 kr.

til en pris på godt 3700 kr. ex moms om året.


5. Afklaring af vådområde:

Langelands kommune (Astrid Ejlersen) ser positivt på et muligt vådområde på Charlottenlund

og Nedergaard `s jord. Dette kræver diverse undersøgelser. E.v.t midler til projektet kan tage

op til et år.


6.Tilbud og info fra entreprenører:
A - Jens Oldenborg. 475.000 kr. ex moms. 250.000 kr. for fløjdige
B – VG Entreprenør. Tilbud forventet Ultimo september.
C – Henrik Hvillum.?
D – Enviatec v/Jørn Frahm. Elastocoast® er et hårdt kystsikringssystem - et porøst dækværk

bestående af granitskærver som limet sammen med polyuretan. Direktør Jørn Frahm
forventer at finde en entreprenør snarest .


7. Markvandring angående nyt fløjdige:

Den 16/8 – 2019 var Langelands politikere og de
nærliggende grundejere, inviteret til ”markvandring” omkring Gustav Petersens vej, hvor det
nye fløjdige skal placeres. Digets dimensioner blev visualiseret for de fremmødte.


8. Eventuel ekstraordinær generalforsamling: Kan vi få repareret de 130 meter dige som
virkelig trænger, med de penge vi har, bliver det ikke nødvendigt med en ekstraordinær
generalforsamling. En eventuel ekstraordinær generalforsamling kan finde sted d. 28/9 kl.
11:00


9. Eventuelt:
A - CMD foreslår en forretningsorden angående opgaver over 5000 kr. skal godkendes af
mindst 3 personer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er enig i forslaget.
B – Bestyrelsen godkender regning fra Oldenborg ang. reparation af grusvej op til Tornby.
C – Se på vedtægter inden næste generalforsamling (2020) angående partsfordelingen hos
Charlottenlund og Nedergaard godser a/s (172 af 838 parter)


10. Næste møde: Endnu ikke aftalt.


Referant: Jesper Mohr


*************************************************************************************************************


Besigtigelsesmøde vedr. dige d.27.01.2019


Kære Svend Åge Sørensen.


Tak for fremmøde søndag den 27.01.2019 kl. 10.30 til 14.30 vedr. eftersyn og gennemgang

af dige mod Langelandsbæltet.

Mødet indkaldte jeg på vegne af bestyrelsen for Hou Digelag.

Formålet med mødet var en gennemgang af diget med en vurdering af tilstand og en fremtidig

udbygning samt sikring af digets holdbarhed.

Der skal udarbejdes en skriftlig rapport udarbejdet af Svend Aage Sørensen, som

beskriver ovennævnte forhold og fremtidige økonomiske omkostninger.

Rapporten skal danne baggrund for en fremtidig vedligeholdelsesplan.

Med til mødet var foruden undertegnede også Henning Phillip fra bestyrelsen.


Agenda for mødet, som danner oplæg og baggrund for rapporten:


1. Vandring

på diget, besigtigelse og opmåling fra digestart mod nord ved matr. nr. 29ee

til matr. mod syd nr. 27e


2. Vurdering af digestruktur (udbygning?)


3. Vurdering af stenstørrelse


4. Vurdering af stenplacering


5. Vurdering af fast undergrund (anbefaling af jordundersøgelse, finde fast undergrund,

hvilken dybde)


6. Vurdering af digets placering (flytning?)


7. Vurdering af Langelandsbæltets vanddybde, som har indflydelse på digets

nedbrydning og hvor det kan være kritisk


8. Økonomiske vurderinger af omkostninger ved vedligehold


9. Nye ændringer og udbygning af diget


Medsendt efter ønske af Svend Aage Sørensen:


1. Opmåling af digekrone. Opmålt den 17/1-2018


2. Kystdirektoratets anbefaling for opbygning af diger mod kysten og på land. Modtaget hos Hou

Digelag  omkring år 1995


Rapporten skal anvendes ved Hou Digelags bestyrelsesmøde den 16/2-2019


Med venlig

hilsen på vegne af

Hou Digelags bestyrelse


Hans Kurt Johnsen

Formand********************************************************************************************************

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 4. juli 2015

 

Den nye konstituerede bestyrelse ser således ud :

Formand : Hans kurt Johnsen

Kasserer : Bruno Kristensen

Sekretær : Jesper Mohr

Christian M . Dam

Niels Christiansen

Suppleant : Knud Erik Sørensen

Suppleant : Henning Philip

1. Morten Nielsen fortsætter lidt endnu med opdateringer på hjemmesiden, men på sigt

overtager Knud Erik tjansen.

2. Græsset er slået på diget( dog ikke ved Borch og Tårnby - grundet misforståelse hos

entreprenør? ) og vi skal også have fjernet hybenroser på diget!...bl.a. mellem Borch og

Tårnby.

3. Der er muligvis også et rotteproblem på/ved diget, som skal bekæmpes. Kommunen

informeres.

4. Ved den store eg og sydover, mangler der græsdække mange steder på diget. Vi skal

have genetableret græsset igen.

5. Der bestilles landmåler snarest, så vi får tjekket kotehøjderne på diget samt et

område, hvor et evt. nyt dige kan ligge langs Gustavs Petersens vej.

6. Bruno oplyser, at der er ca. 56.000 kr. på kontoen.

7. Næste møde bliver afholdt hos Bruno Lyngvej 16 d. 9/1 - 2016 kl. 10.00

 

 

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 1/3 – 2014

 På mødet deltog:  Morten Nielsen, Christian Dam Jensen, Bruno Kristensen, Jesper Mohr

 

•Punkterne til kommende generalforsamling blev gennemgået. Vi skal bl.a. have fundet en anden dirigent, da Leif har solgt sit hus. Et par ”emner” blev drøftet uden endelig beslutning.

 

•Christian Dam foreslog på mødet, at bestyrelsen – inden generalforsamlingen - går en tur på diget, så vi alle er ajour med digets tilstand. Vi besigtigede diget og bestyrelsen vil gøre dette fremover inden forestående generalforsamlinger.

 

•Der blev drøftet, om vi kan få en ekstern part til at varetage driften af hjemmesiden, så den bliver løbende opdateret. Christian Dam vil undersøge pris/mulighed nærmere.

 

•M.h.t. dige-reparationer blev foreslået, at vi også indhenter tilbud fra andre leverandører end Oldenbjerg, som pt. varetager digets vedligeholdelse.

 

•Da der er flere udgifter end indtægter, bliver en kontingentstigning nødvendig. Der vil på generalforsamlingen foreligge nærmere. Bestyrelsen skønner, at en buffer på 200.000 kr. vil være realistisk at have på kontoen til uforudsete udgifter.

 

 V. sekretær: Jesper Mohr

 

 

Referat af møde i Digelagets bestyrelse d. 23.3.2013

Til stede hos Bruno på Lyngvej: Bruno, Hans Kurt, Morten og Kirsten (referent)

Mødet blev indledt med besigtigelse af diget. Opsamling: diget kunne forhøjes fra trappe hen mod Borks hus, men højden har ikke givet problemer indtil nu. Mod pumpestation burde man lægge flere sten i toppen af diget mod ydersiden. Før Tornby er noget af fiberdugen fritlagt. Vi bør satse på at etablere græs forudsat lukning af adgang til diget i eftersommer, som vedtaget på sidste generalforsamling, således græs kan få fat. Det, som ikke er akut, bør dog udsættes, til vi ved, hvordan fremtiden bliver mht. udvidelse af diget og laget. 

Forberedelse af generalforsamling:

Årsregnskab for 2012 og budgetforslag for 2014 blev fremlagt af Bruno og godkendt af bestyrelsen.

Indkomne forslag:

Forslag fra Hans Christian er kommet efter fristens udløb, derfor skal generalforsamlingen ikke behandle forslaget.

Mortens forslag om opkøb af sten blev drøftet. Omkostningen er stor, selvom udgiften vil være ca. ½ af senere opkøb, udgiften vil skønsmæssigt være ca. 100.000 kr., omvendt har vi et beredskab af sten ved gennembrud. Kunne de ligge et sted på Charlottenlunds jorde? Forslaget er nu bestyrelsens og lægges op på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse: Morten, Christian og Kirsten er på valg. Kirsten ønsker ikke at genopstille.

Der udbetales kørselsgodtgørelse til Morten efter hans anmodning, til deltagelse i bestyrelsesmødet d.d. hos Bruno.

 Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2020 i Hou Digelag


Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Per Koopmann (PK)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:
Knud Erik Sørensen (KES)
Henning Philip (HP)
Jesper Mohr (JM) Afbud


1. Velkomst
HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt som internet møde via MS Teams.


2. Siden sidst
Intet nyt.


3. Afklaring for etablering af vådområde
CMD orienterede om det udkast til projektplan som Langelands Kommune har fået udarbejdet.
Projektet indebærer etablering af et oversvømmet lavbundsområde syd for Hoborglund med
afgrænsning ned mod fyret. Projektet skal nu forlægges til godkendelse hos de forskellige politiske
instanser, både kommunen og de involveret statslige aktører. Projektet har stor betydning for
området og vi følger med i det videre forløb. CMD er naturlig part i projektet, idet det er på
Charlottenlunds jorder at projektet etableres.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune
Status er, at der ikke er sket fremskridt i sagen siden sidst. Indtil videre må vi afvente Langelands
Kommunes politisk behandling d. 5. oktober.


5. Økonomi status – Budget - Betalinger
Bestyrelsen drøftede oplæg til budget fra PK. Vi blev enige om, at der afsættes et beløb til
afholdelsen af stormøde med politikkerne i 2021, samt at strategien med at nedbringe
kassekreditten er ved at være lykkedes. Desuden at der orienteres om evt. omkostninger til
fløjdiget (ikke budgetlagt) på generalforsamlingen.
PK sender det reviderede budget til HKJ til udsendelse sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.


6. Generalforsamling 24.10.2020
Indkaldelsen og dagsorden blev drøftet og der indføjes enkelte ændringer. Oplægget blev derefter
godkendt.
HKJ udsender indkaldelsen, samt bilag til medlemmerne.
Bestyrelsen mødes en time før generalforsamlingen dvs. kl. 12:30.


7. Eventuelt
CMD reservere et par bigballer som sikkerhed ifm. evt. vinterstorm på diget.
CMD følger op på erstatningssten til lageret.


8. Næste møde
Banjen d. 24.10.2020 kl. 12:30


9. Afslutning
HKJ takkede for et godt og konstruktivt møde. Vi evaluerede kort brugen af Teams og var enige om
at det er en god platform for de løbende drifts møder i bestyrelsen. Det sparer meget transport tid
og er et effektivt redskab.************************************************************************************************


Referat af bestyrelsesmøde d. 27. august 2020 i Hou Digelag


Deltagere:
Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Per Koopmann (PK)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Lee Pointing (LP) Referent
Deltog ikke:
Knud Erik Sørensen (KES)
Henning Philip (HP)
Jesper Mohr (JM)


1. Velkomst
HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt som internet møde.


2. Siden sidst
HKJ er blevet kontaktet af et hold geografi studerende fra Københavns Universitet, som ønskede
at høre om digelaugets holdning og arbejde med klimasikring. Interviewet blev gennemført d. 24.
august. De studerende vil udarbejde en rapport som vi får adgang til. Desuden har de gennemført
lignende interviews med embedsmænd ved Langelands Kommune.
HKJ har rykket for status for sagsbehandling i Langelands Kommune, af forslaget om etablering af
fløjdige langs Gustav Pedersens Vej. Det blev oplyst at TTM-udvalget har sagen på dagsorden d.
21. september, og det forventes at kommunal bestyrelsen tager endelig stilling d. 5. oktober 2020.


3. Afklaring for etablering af vådområde
CMD oplyste, at der tilsyneladende ikke er sket yderligere i sagen. Han har netop rykket
Langelands Kommune for en status på projektet.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune
Se bemærkninger under pkt. 2 Siden sidst


5. Økonomi - Status – Budget – Betalinger
PK oplyste at der fortsat er et overtræk på kassekreditten på 80.000 kr. (skabt pga. behov for
betaling af entreprenøren ifm. udbedring af diget i januar 2019).
Moms indbetaling er udsat pga. Corona og vil yderligere trykke vores økonomi.
Betaling for arbejde med udfærdigelse af ingeniør rapportten mangler endnu.
PK foreslog at højrente kontoen hos Nordea nedlægges, idet der kun er nogle få hundrede kroner
på kontoen. Bestyrelsen godkendte dispositionen. Rest beløbet overføres til den løbende drift.
Herefter har vi kun en driftskonto hos Nordea.


6. Generalforsamling 24.10.2020 kl. 13:30 i Banjen, Lohals Havn
HKJ havde udsendt forsalg til dagsorden til drøftelse.
PK oplyste, at efter bopælsflytning er han ikke så ofte på Langeland og ønskede derfor ikke at
genopstille til bestyrelsen. HKJ bemærkede at PK,s indsats i bestyrelsen vil blive savnet, men vi
respektere naturligvis beslutningen.
PK udarbejder oplæg til budget for 2021 til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
Når kommunal bestyrelsen har behandlet sagen om fløjediget d. 5. oktober, har vi også et overblik
over omkostninger dertil.


7. Eventuelt
Ingen bemærkninger


8. Næste møde
Mødet afholdes d. 24. september kl. 19:00 som internet møde. HKJ indkalder via Teams.*********************************************************************************************************************************
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2020 i Hou Digelag


Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)

Per Koopmann (PK)

Christian Midtgaard Dam (CMD)

Knud Erik Sørensen (KES)

Lee Pointing (LP) Referent


Deltog ikke:

Henning Philip (HP)

Jesper Mohr (JM) Afbud


1. Velkomst

HKJ bød velkommen til mødet, som blev afholdt under iagttagelse af corona afstands kriterier. Mange af dagsordens punkter har relationer til netop den særlige situation, som landet er i pga. coronavirus og de begrænsninger som vi er underlagt.


2. Siden sidst

HKJ refererede fra diverse avis artikler, som havde omtalt forslag til- og modstand mod fløjdiget langs Gustav Petersensvej.

HKJ har afholdt møde med Langelands Kommunes Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, på baggrund af udtalelser som bl. andet, at forslag til fløjdiget var ”amatøragtigt”. HKJ havde præsenteret forslaget samt orienteret, om den foregående sagsbehandling som diverse myndigheder havde været involveret i. Herunder Langelands Kommune. Udvalget konstaterede, at der var behov for, at der blev afholdt en besigtigelse af området, før der blev arbejdet videre mod en politisk beslutning. Udvalget nævnte endda, at den bedste løsning vil være et kyst dige! En løsning som de selv forkastede i 2015!

Besigtigelsesmødet har endnu ikke været afholdt, og tilsyneladende er det videre arbejde i Udvalget nedprioriteret pga. corona krisen. HKJ fortsætter med at lægge pres på Udvalget for en løsning.


Vores prioritet er fortsat, at der opføres det fløjdige, som er godkendt af Kystdirektoratet.


3. Afklaring for etablering af vådområde

CMD orienterede om, at Langelands Kommune havde hyret et rådgivende ingeniør firma til udarbejdelsen af en forundersøgelse for projektet. Denne er nu udarbejdet og skal forelægges TTM udvalget. Og så kom Corona og Udvalgsmøderne blev aflyst. Tilsyneladende er projektet henlagt til efter Corona.


4. Ansøgning om fløjdige – status ved Langelands Kommune

Punktet er delvis behandlet under pkt. 2. Status er, at der ikke er sket fremskridt i sagen siden sidst.


5. Oplæg og status for stormøde med Folketingets medlemmer

Også dette initiativ er ramt af Corona. Der er interesse fra flere miljøordfører fra Folketinget, samt fra TV2 FYN. PK forslog at fokus udvides således, at Hou Digelaget står som indkalder til mødet, men at der tages kontakt til de øvrige digelag på Fyn, med henblik på deltagelse. Der er flere som er i samme situationen som os. Kerteminde, Faaborg, Dalby Bugt m.fl. Dette vil alt andet lige gøre det til et mere interessant møde, set fra politikkernes stole.

CMD bemærkede, at vi burde udskyde mødet indtil Corona krisen var nedkølet. Politikkernes fokus det kommende ½ år vil være på genåbning af samfundet og med den erhvervsmæssige genopretning af landet. Først derefter kommer der tid til miljøforholdene. HKJ mente at der er behov for handling, for at sikrer vores område mod oversvømmelse nu, idet naturen ikke venter på den politiske dagsorden.


Konklusionen blev, at vi enedes om flytning af stormødet til afholdelse i forår 2021. I den mellemliggende tid tager HKJ kontakt til de øvrige digelag på Fyn, med henblik på deres deltagelse i fællesmødet med MF ordstyrerne.


6. Økonomi status

PK orienterede om status for foreningens økonomiske situation. Vi har udstående på ca.125000 kr. Beløbet er et rest beløb på entreprenør regning i forbindelse med reparation efter januar storme i 2019, samt skyldig moms betaling. Beløbet er finansieret over vores kassekredit. Bestyrelsen drøftede forskellige handle muligheder for nedbringelse af kassekreditten. Enten ved en ekstraordinært indbetaling, eller ved en forhøjelse af kontingent. Vi kender ikke den endelig pris på etablering af fløjdiget, som også skal medtænkes i økonomien. PK mener, at det er nødvendigt at vi oparbejder en økonomisk buffer til håndtering af situationer, som det vi blev udsat for i januar 2019.

Bestyrelsen arbejder med forslag til løsninger, som kan præsenteres for medlemmerne på den kommende generalforsamling.


7. Generalforsamling 23.05.2020 ?

Det er enighed om, at det ikke er muligt at afholde den planlagte generalforsamling d. 23. maj 2020, pga. myndighedens anbefalinger om afstand, forsamlingsforbud mv.

Bestyrelsen besluttede at udskyde afholdelse til efterår 2020. Nærmere dato udsendes senere. HKJ udsender orientering til medlemmerne.


8. Eventuelt

KES spurgte ind til status for ophalerpladsens reetablering. Ophalerlauget har en idé til reetablerings projekt, men det kræver at diget er repareret og plant. Desuden at diget på stedet er forhøjet til det påtænkte fremtids niveau..

Bestyrelsen besluttede at udsætte reetablering af ophalerpladsen, indtil der kommer en afklaring af digets fremtid, samt opretning af digelagets økonomi.


9. Næste møde

PK indkalder til virtuelle møder på Teams.

Møderne afholdes d. 25. juni 2020 kl. 20:00 samt d. 27. august 2020 kl. 20:00


10. Afslutning

HKJ takkede for et godt og konstruktivt møde.*****************************************************************************************************************************************


Referat af Hou Digelags bestyrelsesmøde d. 15/08 - 2019


1. Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ).

Knud Erik Sørensen (KES).

Henning Philip (HP).
Jesper Mohr (JM).

Christian Midtgaard Dam (CMD).

Lee Pointing (LP).

Per Koopmann (PK).


2. Siden sidst:

Afklaring af handlingsforløb vedr. reparation af stendige, samt ansøgning af nyt fløjdige.


3. Økonomi:

Intet godt nyt. Nordea holder lang sommerferie…


4. Forsikring:

En direktionsansvarsforsikring er blevet tegnet for bestyrelsen. Dækning: 2.000.000 kr.

til en pris på godt 3700 kr. ex moms om året.


5. Afklaring af vådområde:

Langelands kommune (Astrid Ejlersen) ser positivt på et muligt vådområde på Charlottenlund

og Nedergaard `s jord. Dette kræver diverse undersøgelser. E.v.t midler til projektet kan tage

op til et år.


6.Tilbud og info fra entreprenører:
A - Jens Oldenborg. 475.000 kr. ex moms. 250.000 kr. for fløjdige
B – VG Entreprenør. Tilbud forventet Ultimo september.
C – Henrik Hvillum.?
D – Enviatec v/Jørn Frahm. Elastocoast® er et hårdt kystsikringssystem - et porøst dækværk

bestående af granitskærver som limet sammen med polyuretan. Direktør Jørn Frahm
forventer at finde en entreprenør snarest .


7. Markvandring angående nyt fløjdige:

Den 16/8 – 2019 var Langelands politikere og de
nærliggende grundejere, inviteret til ”markvandring” omkring Gustav Petersens vej, hvor det
nye fløjdige skal placeres. Digets dimensioner blev visualiseret for de fremmødte.


8. Eventuel ekstraordinær generalforsamling: Kan vi få repareret de 130 meter dige som
virkelig trænger, med de penge vi har, bliver det ikke nødvendigt med en ekstraordinær
generalforsamling. En eventuel ekstraordinær generalforsamling kan finde sted d. 28/9 kl.
11:00


9. Eventuelt:
A - CMD foreslår en forretningsorden angående opgaver over 5000 kr. skal godkendes af
mindst 3 personer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er enig i forslaget.
B – Bestyrelsen godkender regning fra Oldenborg ang. reparation af grusvej op til Tornby.
C – Se på vedtægter inden næste generalforsamling (2020) angående partsfordelingen hos
Charlottenlund og Nedergaard godser a/s (172 af 838 parter)


10. Næste møde: Endnu ikke aftalt.


Referant: Jesper Mohr


*************************************************************************************************************


Besigtigelsesmøde vedr. dige d.27.01.2019


Kære Svend Åge Sørensen.


Tak for fremmøde søndag den 27.01.2019 kl. 10.30 til 14.30 vedr. eftersyn og gennemgang

af dige mod Langelandsbæltet.

Mødet indkaldte jeg på vegne af bestyrelsen for Hou Digelag.

Formålet med mødet var en gennemgang af diget med en vurdering af tilstand og en fremtidig

udbygning samt sikring af digets holdbarhed.

Der skal udarbejdes en skriftlig rapport udarbejdet af Svend Aage Sørensen, som

beskriver ovennævnte forhold og fremtidige økonomiske omkostninger.

Rapporten skal danne baggrund for en fremtidig vedligeholdelsesplan.

Med til mødet var foruden undertegnede også Henning Phillip fra bestyrelsen.


Agenda for mødet, som danner oplæg og baggrund for rapporten:


1. Vandring

på diget, besigtigelse og opmåling fra digestart mod nord ved matr. nr. 29ee

til matr. mod syd nr. 27e


2. Vurdering af digestruktur (udbygning?)


3. Vurdering af stenstørrelse


4. Vurdering af stenplacering


5. Vurdering af fast undergrund (anbefaling af jordundersøgelse, finde fast undergrund,

hvilken dybde)


6. Vurdering af digets placering (flytning?)


7. Vurdering af Langelandsbæltets vanddybde, som har indflydelse på digets

nedbrydning og hvor det kan være kritisk


8. Økonomiske vurderinger af omkostninger ved vedligehold


9. Nye ændringer og udbygning af diget


Medsendt efter ønske af Svend Aage Sørensen:


1. Opmåling af digekrone. Opmålt den 17/1-2018


2. Kystdirektoratets anbefaling for opbygning af diger mod kysten og på land. Modtaget hos Hou

Digelag  omkring år 1995


Rapporten skal anvendes ved Hou Digelags bestyrelsesmøde den 16/2-2019


Med venlig

hilsen på vegne af

Hou Digelags bestyrelse


Hans Kurt Johnsen

Formand********************************************************************************************************

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 4. juli 2015

 

Den nye konstituerede bestyrelse ser således ud :

Formand : Hans kurt Johnsen

Kasserer : Bruno Kristensen

Sekretær : Jesper Mohr

Christian M . Dam

Niels Christiansen

Suppleant : Knud Erik Sørensen

Suppleant : Henning Philip

1. Morten Nielsen fortsætter lidt endnu med opdateringer på hjemmesiden, men på sigt

overtager Knud Erik tjansen.

2. Græsset er slået på diget( dog ikke ved Borch og Tårnby - grundet misforståelse hos

entreprenør? ) og vi skal også have fjernet hybenroser på diget!...bl.a. mellem Borch og

Tårnby.

3. Der er muligvis også et rotteproblem på/ved diget, som skal bekæmpes. Kommunen

informeres.

4. Ved den store eg og sydover, mangler der græsdække mange steder på diget. Vi skal

have genetableret græsset igen.

5. Der bestilles landmåler snarest, så vi får tjekket kotehøjderne på diget samt et

område, hvor et evt. nyt dige kan ligge langs Gustavs Petersens vej.

6. Bruno oplyser, at der er ca. 56.000 kr. på kontoen.

7. Næste møde bliver afholdt hos Bruno Lyngvej 16 d. 9/1 - 2016 kl. 10.00

 

 

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 1/3 – 2014

 På mødet deltog:  Morten Nielsen, Christian Dam Jensen, Bruno Kristensen, Jesper Mohr

 

•Punkterne til kommende generalforsamling blev gennemgået. Vi skal bl.a. have fundet en anden dirigent, da Leif har solgt sit hus. Et par ”emner” blev drøftet uden endelig beslutning.

 

•Christian Dam foreslog på mødet, at bestyrelsen – inden generalforsamlingen - går en tur på diget, så vi alle er ajour med digets tilstand. Vi besigtigede diget og bestyrelsen vil gøre dette fremover inden forestående generalforsamlinger.

 

•Der blev drøftet, om vi kan få en ekstern part til at varetage driften af hjemmesiden, så den bliver løbende opdateret. Christian Dam vil undersøge pris/mulighed nærmere.

 

•M.h.t. dige-reparationer blev foreslået, at vi også indhenter tilbud fra andre leverandører end Oldenbjerg, som pt. varetager digets vedligeholdelse.

 

•Da der er flere udgifter end indtægter, bliver en kontingentstigning nødvendig. Der vil på generalforsamlingen foreligge nærmere. Bestyrelsen skønner, at en buffer på 200.000 kr. vil være realistisk at have på kontoen til uforudsete udgifter.

 

 V. sekretær: Jesper Mohr

 

 

Referat af møde i Digelagets bestyrelse d. 23.3.2013

Til stede hos Bruno på Lyngvej: Bruno, Hans Kurt, Morten og Kirsten (referent)

Mødet blev indledt med besigtigelse af diget. Opsamling: diget kunne forhøjes fra trappe hen mod Borks hus, men højden har ikke givet problemer indtil nu. Mod pumpestation burde man lægge flere sten i toppen af diget mod ydersiden. Før Tornby er noget af fiberdugen fritlagt. Vi bør satse på at etablere græs forudsat lukning af adgang til diget i eftersommer, som vedtaget på sidste generalforsamling, således græs kan få fat. Det, som ikke er akut, bør dog udsættes, til vi ved, hvordan fremtiden bliver mht. udvidelse af diget og laget. 

Forberedelse af generalforsamling:

Årsregnskab for 2012 og budgetforslag for 2014 blev fremlagt af Bruno og godkendt af bestyrelsen.

Indkomne forslag:

Forslag fra Hans Christian er kommet efter fristens udløb, derfor skal generalforsamlingen ikke behandle forslaget.

Mortens forslag om opkøb af sten blev drøftet. Omkostningen er stor, selvom udgiften vil være ca. ½ af senere opkøb, udgiften vil skønsmæssigt være ca. 100.000 kr., omvendt har vi et beredskab af sten ved gennembrud. Kunne de ligge et sted på Charlottenlunds jorde? Forslaget er nu bestyrelsens og lægges op på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse: Morten, Christian og Kirsten er på valg. Kirsten ønsker ikke at genopstille.

Der udbetales kørselsgodtgørelse til Morten efter hans anmodning, til deltagelse i bestyrelsesmødet d.d. hos Bruno.