Referat bestyrelsesmøder

Hou Digelag


Referat af Hou Digelags bestyrelsesmøde d. 15/08 - 2019


1. Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ).

Knud Erik Sørensen (KES).

Henning Philip (HP).
Jesper Mohr (JM).

Christian Midtgaard Dam (CMD).

Lee Pointing (LP).

Per Koopmann (PK).


2. Siden sidst:

Afklaring af handlingsforløb vedr. reparation af stendige, samt ansøgning af nyt fløjdige.


3. Økonomi:

Intet godt nyt. Nordea holder lang sommerferie…


4. Forsikring:

En direktionsansvarsforsikring er blevet tegnet for bestyrelsen. Dækning: 2.000.000 kr.

til en pris på godt 3700 kr. ex moms om året.


5. Afklaring af vådområde:

Langelands kommune (Astrid Ejlersen) ser positivt på et muligt vådområde på Charlottenlund

og Nedergaard `s jord. Dette kræver diverse undersøgelser. E.v.t midler til projektet kan tage

op til et år.


6.Tilbud og info fra entreprenører:
A - Jens Oldenborg. 475.000 kr. ex moms. 250.000 kr. for fløjdige
B – VG Entreprenør. Tilbud forventet Ultimo september.
C – Henrik Hvillum.?
D – Enviatec v/Jørn Frahm. Elastocoast® er et hårdt kystsikringssystem - et porøst dækværk

bestående af granitskærver som limet sammen med polyuretan. Direktør Jørn Frahm
forventer at finde en entreprenør snarest .


7. Markvandring angående nyt fløjdige:

Den 16/8 – 2019 var Langelands politikere og de
nærliggende grundejere, inviteret til ”markvandring” omkring Gustav Petersens vej, hvor det
nye fløjdige skal placeres. Digets dimensioner blev visualiseret for de fremmødte.


8. Eventuel ekstraordinær generalforsamling: Kan vi få repareret de 130 meter dige som
virkelig trænger, med de penge vi har, bliver det ikke nødvendigt med en ekstraordinær
generalforsamling. En eventuel ekstraordinær generalforsamling kan finde sted d. 28/9 kl.
11:00


9. Eventuelt:
A - CMD foreslår en forretningsorden angående opgaver over 5000 kr. skal godkendes af
mindst 3 personer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er enig i forslaget.
B – Bestyrelsen godkender regning fra Oldenborg ang. reparation af grusvej op til Tornby.
C – Se på vedtægter inden næste generalforsamling (2020) angående partsfordelingen hos
Charlottenlund og Nedergaard godser a/s (172 af 838 parter)


10. Næste møde: Endnu ikke aftalt.


Referant: Jesper Mohr


*************************************************************************************************************


Besigtigelsesmøde vedr. dige d.27.01.2019


Kære Svend Åge Sørensen.


Tak for fremmøde søndag den 27.01.2019 kl. 10.30 til 14.30 vedr. eftersyn og gennemgang

af dige mod Langelandsbæltet.

Mødet indkaldte jeg på vegne af bestyrelsen for Hou Digelag.

Formålet med mødet var en gennemgang af diget med en vurdering af tilstand og en fremtidig

udbygning samt sikring af digets holdbarhed.

Der skal udarbejdes en skriftlig rapport udarbejdet af Svend Aage Sørensen, som

beskriver ovennævnte forhold og fremtidige økonomiske omkostninger.

Rapporten skal danne baggrund for en fremtidig vedligeholdelsesplan.

Med til mødet var foruden undertegnede også Henning Phillip fra bestyrelsen.


Agenda for mødet, som danner oplæg og baggrund for rapporten:


1. Vandring

på diget, besigtigelse og opmåling fra digestart mod nord ved matr. nr. 29ee

til matr. mod syd nr. 27e


2. Vurdering af digestruktur (udbygning?)


3. Vurdering af stenstørrelse


4. Vurdering af stenplacering


5. Vurdering af fast undergrund (anbefaling af jordundersøgelse, finde fast undergrund,

hvilken dybde)


6. Vurdering af digets placering (flytning?)


7. Vurdering af Langelandsbæltets vanddybde, som har indflydelse på digets

nedbrydning og hvor det kan være kritisk


8. Økonomiske vurderinger af omkostninger ved vedligehold


9. Nye ændringer og udbygning af diget


Medsendt efter ønske af Svend Aage Sørensen:


1. Opmåling af digekrone. Opmålt den 17/1-2018


2. Kystdirektoratets anbefaling for opbygning af diger mod kysten og på land. Modtaget hos Hou

Digelag  omkring år 1995


Rapporten skal anvendes ved Hou Digelags bestyrelsesmøde den 16/2-2019


Med venlig

hilsen på vegne af

Hou Digelags bestyrelse


Hans Kurt Johnsen

Formand********************************************************************************************************

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 4. juli 2015

 

Den nye konstituerede bestyrelse ser således ud :

Formand : Hans kurt Johnsen

Kasserer : Bruno Kristensen

Sekretær : Jesper Mohr

Christian M . Dam

Niels Christiansen

Suppleant : Knud Erik Sørensen

Suppleant : Henning Philip

1. Morten Nielsen fortsætter lidt endnu med opdateringer på hjemmesiden, men på sigt

overtager Knud Erik tjansen.

2. Græsset er slået på diget( dog ikke ved Borch og Tårnby - grundet misforståelse hos

entreprenør? ) og vi skal også have fjernet hybenroser på diget!...bl.a. mellem Borch og

Tårnby.

3. Der er muligvis også et rotteproblem på/ved diget, som skal bekæmpes. Kommunen

informeres.

4. Ved den store eg og sydover, mangler der græsdække mange steder på diget. Vi skal

have genetableret græsset igen.

5. Der bestilles landmåler snarest, så vi får tjekket kotehøjderne på diget samt et

område, hvor et evt. nyt dige kan ligge langs Gustavs Petersens vej.

6. Bruno oplyser, at der er ca. 56.000 kr. på kontoen.

7. Næste møde bliver afholdt hos Bruno Lyngvej 16 d. 9/1 - 2016 kl. 10.00

 

 

 

 

Hou Digelag Bestyrelsesmøde d. 1/3 – 2014

 På mødet deltog:  Morten Nielsen, Christian Dam Jensen, Bruno Kristensen, Jesper Mohr

 

•Punkterne til kommende generalforsamling blev gennemgået. Vi skal bl.a. have fundet en anden dirigent, da Leif har solgt sit hus. Et par ”emner” blev drøftet uden endelig beslutning.

 

•Christian Dam foreslog på mødet, at bestyrelsen – inden generalforsamlingen - går en tur på diget, så vi alle er ajour med digets tilstand. Vi besigtigede diget og bestyrelsen vil gøre dette fremover inden forestående generalforsamlinger.

 

•Der blev drøftet, om vi kan få en ekstern part til at varetage driften af hjemmesiden, så den bliver løbende opdateret. Christian Dam vil undersøge pris/mulighed nærmere.

 

•M.h.t. dige-reparationer blev foreslået, at vi også indhenter tilbud fra andre leverandører end Oldenbjerg, som pt. varetager digets vedligeholdelse.

 

•Da der er flere udgifter end indtægter, bliver en kontingentstigning nødvendig. Der vil på generalforsamlingen foreligge nærmere. Bestyrelsen skønner, at en buffer på 200.000 kr. vil være realistisk at have på kontoen til uforudsete udgifter.

 

 V. sekretær: Jesper Mohr

 

 

Referat af møde i Digelagets bestyrelse d. 23.3.2013

Til stede hos Bruno på Lyngvej: Bruno, Hans Kurt, Morten og Kirsten (referent)

Mødet blev indledt med besigtigelse af diget. Opsamling: diget kunne forhøjes fra trappe hen mod Borks hus, men højden har ikke givet problemer indtil nu. Mod pumpestation burde man lægge flere sten i toppen af diget mod ydersiden. Før Tornby er noget af fiberdugen fritlagt. Vi bør satse på at etablere græs forudsat lukning af adgang til diget i eftersommer, som vedtaget på sidste generalforsamling, således græs kan få fat. Det, som ikke er akut, bør dog udsættes, til vi ved, hvordan fremtiden bliver mht. udvidelse af diget og laget. 

Forberedelse af generalforsamling:

Årsregnskab for 2012 og budgetforslag for 2014 blev fremlagt af Bruno og godkendt af bestyrelsen.

Indkomne forslag:

Forslag fra Hans Christian er kommet efter fristens udløb, derfor skal generalforsamlingen ikke behandle forslaget.

Mortens forslag om opkøb af sten blev drøftet. Omkostningen er stor, selvom udgiften vil være ca. ½ af senere opkøb, udgiften vil skønsmæssigt være ca. 100.000 kr., omvendt har vi et beredskab af sten ved gennembrud. Kunne de ligge et sted på Charlottenlunds jorde? Forslaget er nu bestyrelsens og lægges op på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse: Morten, Christian og Kirsten er på valg. Kirsten ønsker ikke at genopstille.

Der udbetales kørselsgodtgørelse til Morten efter hans anmodning, til deltagelse i bestyrelsesmødet d.d. hos Bruno.

 


Copyright 2012 © All Rights Reserved