Referat 2013

Generalforsamling i Hou Digelag lørdag d. 20. april 2013


1.    Valg af dirigent: Leif Christiansen


2.    Formandens beretning for det forgangne år:

2  møder i bestyrelsen, på det ene er diget gennemgået. Diget er forstærket, hvor trappen var. Vi har fået slået diget en enkelt gang. Det skal dog slås igen, 2 slåninger er bestilt i indeværende år. Vi skal have etableret mere græs, men svært pga. mudder. Vi prøver igen. Det store spørgsmål er, hvordan diget kan forlænges mod nord. Vi i bestyrelsen er enige om, at den partsfordeling, der er lagt op til er problematisk. Det bliver svært at administrere. Bestyrelsens holdning er, at den ideelle løsning er en solidarisk løsning, hvor man betaler det samme. Det tekniske forslag, som ligger er fornuftigt, så vedligeholdelsen bliver relativt lille, med græs, og som falder godt ind i landskabet.

Hvis vi kan finde en entreprenør med maskine  med længere arm til at slå diget, vil det være ønskeligt, så græsset ikke bliver så trykket.

Beretning godkendt.


3.    Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. Tallene er inklusive moms. Regnskabet blev godkendt.


4.    Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen: På grund af forestående lukning af grusgrav på Fyn (hvorfra vi plejer at få vores sten til diget) og den heraf forventede følgende prisstigning foreslås, at digelaget køber et større parti sten og lægger på lager, forudsat der kan findes egnet plads tæt på diget. Christian Ahlefeldt vil gerne lægger plads til. Fordobling af pris i indkøb vil ikke være urealistisk, så bestyrelsen foreslår et depot.

Men hvis vi nu skal lægges sammen med de andre grundejere? Bestyrelsen har den holdning, at vi ikke skal overgive en evt. formue til et kommende digelag. Generalforsamlingen overlader det til bestyrelsen at træffe den rigtige beslutning, om der skal købes sten til lager.

Der er kommet et yderligere forslag, men det er kommet for sent, derfor har bestyrelsen ikke taget det med til generalforsamlingen.


5.    Udbygningsplaner. Nærmere orientering herom på generalforsamlingen. Forslaget har været rejst tidligere, men det er nu et dige, som ligger mere tilbagetrukket. Kommunen har nu konkretiseret forslaget yderligere. Et stort digelag, foreslår kommunen. Bestyrelsen vil tage højde for, at vi får en reel løsning. Partsfordelingen synes forkert. Bestyrelsen går ind for lige fordeling, hvilket generalforsamlingen bakker op om og tilslutter sig. Hvordan stemmer man? Bestyrelsesformanden opfordrer på det kraftigste til, at så mange så muligt deltager i mødet og siger deres mening. 


6.    Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår (vedlagt som bilag). Forslag til kontingent for 2014: kr. 25,00 + moms pr. part.  Budgettet blev vedtaget.


7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Christian Ahlefeldt-Laurvig, Kirsten Mark og Morten Nielsen. Kirsten Mark og Christian Ahlefeldt-Laurvig ønsker ikke genvalg. I øvrigt består bestyrelsen af Hans Kurt Johnsen og Bruno Kristiansen. Jesper Mohr og Christian Dam (hvis han modtager valg) blev foreslået. De blev valgt.


8.    Valg af suppleanter.

På valg er Henning Philip og Knud Sørensen. De to suppleanter valgt.


9.    Valg af revisor. Søs Philip blev valgt.


10.    Eventuelt.


Referent Kirsten Mark