Referat 2016

Referat af Hou Digelags generalforsamling d. 7/5 - 2016

 

1. Valg af dirigent: Claus Mortensen Lyngvej 8.

 

2. Formandens beretning: Hans Kurt fortalte om digelagets planer om etablering af et dige syd for Gustays Petersens vej (forslag fra bestyrelsen). Hojde p6 diget bliver mellem 0,5-1,5 meter sat efter kote 180 cm. En ra'kke sporgsmal blev stillet of generalforsamlingen. B.L.A. sporger Hanne Tornby ang6ende vand p6 Gustav Petersens vej, kan ledes vwkfra det nye diges placering. Bestyrelsen fik grunt lys of de fremmOdte, til at arbejde videre p6 projektet. Endvidere har landmoleren vmretforbi og tjekket digets vwrdier, som var rimelige statiske.

 

3. Forlaaggelse af regnskab: Arsregnskabet med revisorpotegning godkendt.

 

4. Indkomne forslag: Ingen modtaget.

 

5. Forlaeggelse af budget for 2017: Budgettet godkendt. Dette indbefatter kontingent stigning til 187,50 kr. pr. an part. P. G. A. ogede udgifter til vedligeholdelse of diget. Og Digelaget bor have en buffer til uforudsete udgifter.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Hans Kurt Johnsen og Bruno Kristensen blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter: lntet valg — valg hvert andet or.

 

8. Valg af revisor: Sos Phillip blev genvalgt.

 

9. Eventuelt: Intet.

 

Referent Jesper Mohr