VEDTÆGTER

Vedtægt for Hou Digelag

..............................................................................................................Lagets oprettelse§ 1             Lagets navn er Hou DigelagStk. 2         Lager er oprettet i henhold til lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse. Laget er privat og stiftet ved generalforsamling den 1. marts 1997 på Færgegården i Lohals.Stk. 3         Laget ligger i Tranekær Kommune.Stk. 4         Formålet med laget er at drive og vedligeholde et dige til beskyttelse af bagvedliggende arealer og bebyggelser mod højvande, samt med tiden udbygge og styrke anlægget.Lagets anlæg§ 2             Lagets anlæg beskytter et område fra Vangehuset i skellet mellem matr. nr. 29f og 1b, Hov Ejerlav, Hov til ca. 200 m syd for fyret til skellet mellem matr. nr. 5a og 27e.                 Lagets anlæg består af dige på den del af den ca. 1115 m lange strækning nord for fyret fra skellet mellem matr. Nr. 29f og 1b Hov Ejerlav, Hov til ca. 20 m syd for skellet mellem matr. Nr. 28a og 5 a. Diget har en kronehøjde på ca 2,7 m. Syd for fyret består anlægget af et ca. 200 m langt dige i samme kote.                 Vedligeholdelsen af diget og skråningsikringen på strækningen fra 40 m nord for fyret til 95 m syd for fyret er digelaget uvedkommende.Diget forløber på følgende matr.nre: 1b, 29ae, 2k, 2e, 2m, 12a, 3a, 28a, 5a, alle Hou Ejerlav Hou.Stk. 2         Ændring af lagets anlæg må kun ske efter Kystinspektoratets godkendelse, jf. lovens § 16.På bilag 1 til denne vedtægt er på kopi af matrikelkort angivet digets forløb.Lagets medlemmer§ 3             Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i den som bilag 2 til den vedtægt optagne fortegnelse. Sommerhusene er medlem af Hoborglund Grundejerforening.Stk. 2         Fortegnelsen angiver det partsantal, hvormed vedkommende ejendom (ejer) bidrager til dækning af lagets udgifter.Stk. 3         Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, påhviler det køber og sælger af få foretaget den nødvendige partsfordeling. Ændringer skal meddeles lagets bestyrelse.Lagets opgaver§ 4             Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De fastlagte dimensioner skal så vidt muligt konstant være til stede. Laget skal med tiden søge at udbygge og styrke anlæggene.Stk. 2         Sker der skade på diget, skal skaden snarest muligt udbedres ved bestyrelsens foranstaltning.Stk. 3         På digekrone og –skråninger skal græsset slås mindst en gang årligt. Træer og buske må ikke forefindes på digearealerne. Muldvarpe, rotter (mosegrise) og lignende skal bekæmpes effektivt.Stk. 4         Med henblik på at sikre, at der foretages fornøden retablering af digehøjden efter evt. indtrufne sætninger, skal der med mellemrum, mindst hvert 10 år, foretages kontrolopmåling af anlæggets dimensioner.Anlæggets brug§ 5             Diget må ikke beplantes. Kun får må græsse. Materialer eller både må ikke oplægges på diget eller på stranden foran det.

Stk. 2         Kørende færdsel på diget må ikke finde sted. Færdsel over diget må kun ske på de særskilt anlagte overgange.

Administration§ 6             Inden for digelag selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelse og udadtil repræsenterer diget.

Generalforsamling§ 7             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.Stk. 2         Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:1.    Valg af dirigent2.    Formandens beretning for det forgangne år3.    Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning4.    Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen6.    Valg af suppleant7.    Valg af revisor8.    Eventuelt

Stk. 3         Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest den 1. marts.

Stk. 4         Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det.

Stk. 5         Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved anden af generalforsamlingen vedtagne måde.

Stk. 6         Stemmeret ved en generalforsamling udøves i forhold til det antal parter som vedkommende repræsenterer. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget, men ingen kan møde med mere en fuldmagt.

Stk.7          Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.Stk. 8         Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten og om ophævelse af laget en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer.

Bestyrelse

§ 8             Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Genvalg kan ske.

Stk. 2         Der vælges 2 suppleanter for en periode af 2 år.

Stk. 3         Hvert år afgår efter tur 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige årstal afgår 2 medlemmer og i ulige årstal afgår 3 medlemmer.

Stk. 4         Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye medlemmer og suppleanter. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.

Stk. 5         Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 6         Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger sker ved simpelt flertal. Dog er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 7         Alle lagets medlemmer er valgbare og pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet.

Stk. 8         I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med en suppleant.

Regnskab og budget

§ 9             Lagets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2         Senest den 1. februar sender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender dette inden 1. april.

Stk. 3         Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.

Tinglysning

§ 10            Denne vedtægt tinglyses på følgende matr. nre: 29ae, 28a, 12a, 5a, 26a, 2h, 2e, 2m, alle Hou Ejerlav, HouPåtaleberettiget er lagets bestyrelse.

Stk. 2         Væsentlige ændringer i  vedtægten og dens bilag skal tinglyses.

Stk. 3         Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. denne vedtægts § 3, stk 3.

Vedtægtsændringer og lagets ophævelse

§ 11            Ophævelse af laget og ændring af vedtægten kan ske efter vedtagelse af 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Stk. 2         Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette.Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. marts 1997.