Referat 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Hou Digelag

lørdag d. 2. april 2011Valg af dirigent

Leif Christiansen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Formandens beretning for det forgangne år

Vi har været heldige med gode vejrforhold året igennem, så der har ikke været behov for særlige reparationer af diget.

Vi har fået slået diget en gang efter høst. I øvrigt bestyrelsens arbejdet i 2010 været at skabe grundlag for udbygning af diget mod nord. Dette behandles som særskilt punkt på dagsordenen og omtales derfor ikke her.

Beretningen blev godkendt.


Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Kasserer Ole Thestrup gennemgik det med dagsordenen udsendte regnskab,

Regnskabet viste indtægter på 83.815 kr., udgifter på  132.273 kr. og resultat efter renter på

-48.649 kr. Egenkapitalen pr. 31.12.2010 udgør kr. 60.808.

Diget langs Gustav Pedersens Vej er blevet forstærket i 2009, men regningen er først kommet i 2010, derfor er udgiften medtaget i 2010-regnskabet.

Generalforsamlingen er ikke tilfreds med at der de sidste par år er blevet udbetalt et skønsmæssigt beløb til dækning af kontorholdsudgifter samt kørselsgodtgørelse for en tur til go fra diget for både formand og kasserer, beløb i alt kr. 3.340 pr. år.

Generalforsamlingen besluttede at sådanne skønsmæssige udbetalinger kræver vedtægtsændringer.

Regnskabet blev med disse bemærkninger godkendt.


Evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


Udbygningsplaner

Hans Kurt har også i 2010 på bestyrelsens vegne lagt et stort arbejde i forsøget på at få øget vores sikring mod vandindtrængen nordfra. Langeland Kommune har gennemført en høringsrunde blandt digelagets lodsejere og der var overvejende positiv holdning til at gå videre med projektet. Kystdirektoratet finder dog at et kystnært dige af naturmaterialer er at foretrække frem for en spunsvæg. Der nedsættes nu et kystudvalg for det videre arbejde. Vi henviser til de breve der er af Langeland Kommune er sendt til alle digelagets medlemmer. Vi tilstræber os på løbende at orientere via hjemmesiden.


Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår

Formanden understregede at den budgetterede udgift til vedligeholdelse helt afhænger af hvor hårdt diget belastes af havet.

Det fremlagte budget blev godkendt med den ændring at posten ”Omkostninger formand og kasserer” på kr. 3.600 udgår og posten ”Porto og kontorartikler” hæves fra kr. 1000 til kr. 3.400. Årets budgetterede resultat er herefter et overskud på kr. 49.000.


Forslag til kontingent for 2012:

kr. 100,00 + moms pr. anpart blev vedtaget.


Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Thestrup Hansen og Morten Nielsen var villige til genvalg. Hanne Tornby og Kirsten Mack stillede op. En skriftlig afstemning gav følgende resultat:

Morten Nielsen 19 stemmer

Christian Ahlefeldt-Laurvig 14 stemmer

Kirsten Mack 14 stemmer

Hanne Tornby 13 stemmer

Ole Thestrup 12 stemmer

De tre førstnævnte blev således valgt og udgør herefter bestyrelsen sammen med Hans Kurt Johnsen  og John Schmidt.


Valg af suppleant

Henning Philip og Knud Erik Sørensen blev genvalgt.


Valg af revisor

Leif Christiansen blev genvalgt.


Eventuelt

Formanden takkede Ole Thestrup for en stor og god indsats gennem mange år.


Referent Morten Nielsen, Godkendt af dirigenten Leif Christiansen