Referat 2015

Referat fra generalforsamling i Hou Digelag lørdag d. 18/4 2015
1. Valg af dirigent:  Niels Christiansen.2. Formandens beretning: Morten Nielsen udtrykte forundring for kommunalbestyrelsens beslutning  at nedstemme  forlængelse af diget nordpå, trods kystdirektoratets anbefaling.

Reparation og vedligehold af diget har i 2014 været en stor udgiftspost. Igen i 2015 må forventes lignende udgifter. Det er tvivlsomt om høfder er en ide, da strømretningen skifter flere gange i døgnet.3. Forelæggelse af regnskab: Årsregnskabet med revisorpåtegning godkendt.4. Indkomne forslag: Fra Hans Christian Christiansen. Bilag fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling. H.C. begyndte at nævne grøften bagved Lyngvej. Der blev straks reageret fra bestyrelsens side, da H.C. udtrykkeligt i forbindelse med rundvisningen på det fredede område i foråret 2014, af skovfogeden for Skov- og Naturstyrelsen, fik klar besked på, at var han uenig i, at grøften er en skelgrøft og ikke en vandførende grøft, skal han henvende sig til Langelands Kommune. Grøften tilhører Skov- og Naturstyrelsen og ligger helt udenfor digelagets regi. Hermed stoppede debatten.5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår

Budgettet blev godkendt.  Kontingent uændret 100 kr + moms pr. part.6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Jesper Mohr og Christian Dam blev genvalgt. Morten Nielsen ønskede ikke genvalg. Niels Christiansen ( Lyngvej 34 ) blev valgt ind som nyt medlem.7. Valg af suppleanter: Knud Sørensen og Henning Philip blev genvalgt.8. Valg af revisor: Søs Philip blev genvalgt.9. Eventuelt: Intet.Referent Jesper Mohr - godkendt af dirigenten Niels Christiansen