Referat 2018

Generalforsamling i Hou Digelag d. 21. april 2018

 

1. Valg af dirigent: John Schmidt Engvej 8

 

2. Formandens beretning af det forgangne ar: Bestyrelsen har afholdt 4 moder i det forgangne ar. Kommunen er villig til at fører Gustav Petersens vej over det kommende tilbagetrukne dige. Hvilket er meget positivt, da vi undgår etablering af stormskotter. Flojdiget syd for radarstationen far en opdatering i nær fremtid. Venter pa kystdirektoratets godkendelse. Kote højden ved Hou fyr er nogle steder kun 2.20 m. (skal være kote 2,70) Dialog med lodsejer pagår. Enkelte andre steder skal højden også justeres. Vanddybden langs kysten er opmålt, med henblik pa sandfodring. Et mode er sat op d.6/5 med Rohde-Nielsen (sandfodringsfirma) for yderlige sporgsmal/ information.

 

3. Forlæggelse af årsregnskab med revisorpategning: Regnskabet godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen: Ingen.

 

5. Forelæggelse af budget for det efterfolgende regnskabsar: Forslag til kontingent for 2019: kr. 175,00 + moms pr. part. Budget godkendt.

 

6. lndkomne forslag: Ingen.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Pa vaig er: Hans Kurt Johnsen. (villig til genvalg) Genvalgt.

Wivi Jensen. (modtager ikke genvalg) Ny kasserer: Per Koopmann Engvej28. I ovrigt består bestyrelsen af Niels Christiansen, Christian Midtgaard Dam og Jesper Mohr.

 

8. Valg af suppleanter: Pa vaig er: Ingen. I ovrigt er folgende valgt som suppleanter — Knud Erik Sorensen og Henning Philip

 

9. Valg af revisor: Pa vaig er: Søs Phillip — Genvalgt.

 

10. Eventuelt: Referat kommer i år op i info skabet. Næste år på hjemmesiden: www. houdigelag.dk

Nye regler omkring persondataloven.

 

Referent: Jesper Mohr

 

Godkendt of dirigenten John Schmidt. 

Dato: 26/4 2018