Referat 2012

Referat af ordinær generalforsamling lørdag d. 21. april 2012


Valg af dirigent.

Leif Christiansen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Formandens beretning for det forgangne år.

Ingen arbejder på diget i det forløbne, bortset fra den årlige slåning og opsætning af hegn som tidligere besluttet. I de kommende år vil vi slå diget 2 gange årligt for at holde bevoksningen tæt. Bestyrelsen vil endvidere prøve at få etableret en mere dækkende græstæppe på strækningen mellem Tornby og pumpehuset. Generalforsamlingen bakker op om at diget om nødvendigt lukkes for færdsel i en periode, så græsset kan vokse sig stærkt, men helst ikke i sommerperioden. Tornby tilbød at slå del af diget uden omkostning for digelaget. Diskussion om hvorvidt hybenroser er godt for diget eller ej, men Kystdirektoratet fraråder hyben og vore vedtægter forbyder det, så vi søger at bekæmpe dem. Beretningen godkendt


Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Regnskabet var udsendt som bilag og blev godkendt med overskud på kr. 65,697,15 og egenkapital på kr. 126.505,37. Tab på debitor kr. 1.125 skyldes at debitor er afgået ved døden og grunden solgt. Vi har derfor opgivet at inddrive beløbet.


Indkomne forslag

Forslag fra Morten Nielsen: Bestyrelsen bemyndiges til at udbetale kørselsgodtgørelse efter statens lave takster for nødvendig kørsel i digelaugets interesse. Forslaget vedtaget


Udbygningsplaner

Hans Kurt Johnsen fremlagde status for Langeland Kommunes arbejde med udvidelse af diget. Generalforsamlingen besluttede efter livlig debat at afvente kommunens sagsbehandling, men bad bestyrelsen være parat til at arbejde videre med alternativerne, hvis der ikke kommer en tilfredsstillende løsning ud af kommunens bestræbelser.


Forelæggelse af budget for 2013

Bestyrelsen stillede ændringsforslag om kontingent for 2013 på 20 kr. pr part. Dette blev sammen med de budgetterede udgifter på kr. 34.150 vedtaget.


Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hans Kurt Johnsen blev genvalgt og Bruno Kristensen nyvalgt. I øvrigt består bestyrelsen af Christian Ahlefeldt-Laurvig, Kirsten Mark og Morten Nielsen.


Valg af suppleanter

Henning Philip og Knud Sørensen blev genvalgt.


Valg af revisor

Søs Philip blev valgt.


Eventuelt

Formanden takkede Leif for mange års indsats som revisor og John Schmidt for arbejdet i bestyrelsen.


Referent John H Schmidt / Morten Nielsen